A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

02. Gravfelt Birkelunden, Mysen

På en høyde mellom to svinger av Mysenelva ligger gravfeltet i Bjerkelunden, det består av i alt 12 gravhauger. En kjenner ikke til noen funn som kan datere haugene, men etter alt å dømme er de fra eldre jernalder (ca. 100-500 e.Kr.). Den første beskrivelsen av feltet er gjort så tidlig som i 1869, av pionerarkeologen Anders Lorange fra Halden:

Paa Mysegaardene i Eidsberg findes mange Gravhøie, dels i Smaagrupper, dels enkeltliggende. De fleste ligge adspredte omkring i den opdyrkede Mark, men den talrigeste Gruppe er romantisk og yndig beliggende paa et ovenpaa fladt Fjeld, der styrter brat ned mot Myseelvens Leie. En tæt Grav­lund af store Birketrær skygger her over tolv smaa Gravhøie, som jeg lod hvile i Fred, men hvoraf dog enkelte bære Vidnesbyrd om tidligere Besøg.

Gravfeltet ligger ikke langt fra tunet på Søndre Mysen gård, og det kan være en indikator på at gårdsbebyggelsen her kan ha svært lange tradisjoner. Navnet på gården er opprinnelig Mós-vín, som betyr «gården ved myrene», og det må være fra urnordisk språk (ca. 200-500 e.Kr.). Da skulle det stemme godt med at gravfeltet ble anlagt omtrent samtidig med at gården fikk sitt nåværende navn.

Mellom gravhaugene i vestsiden av feltet går et tydelig søkk ned mot elva. Dette er skapt ved jevnlig trafikk av folk og dyr for lenge siden. Det er en såkalt hulvei, også kjent som «oldtidsvei», som vitner om at stedet har vært et mye nyttet vadested på en svært trafikkert veistrekning. Kanskje er dette spor etter den eldste veien mellom Mysen og det nåværende kirkestedet ved Eidsberg. Det finnes nemlig tilsvarende hulveispor et par hundre meter lenger sør, i skoghellingen mellom Småbruveien og Vollen. Gravfeltet i Bjerkelunden blir ofte brukt som eksempel på den nære knytningen mellom jernalderens gravfelt og gamle ferdselsveier.

   Friområde - offentlig adgang. Rasteplass.

Kommentarer er stengt.